GIỚI THIỆU

 

Khoa Sau đại học được thành lập tháng 05/2017. Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đào tạo sau đại học. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quản lý các hoạt động về đào tạo Sau đại học trong nước và liên kết nước ngoài.

Hiện tại, Khoa Sau đại học có 8 cán bộ giảng viên cơ hữu. Tất cả giảng viên đều có học vị Tiến sĩ và học hàm Phó giáo sư. Nhiều giảng viên của Khoa là giảng viên trẻ tốt nghiệp Tiến sĩ từ các nước Mỹ, Úc, Canada…

1.  Chức năng: Triển khai công tác tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng Sau đại học của Trường (kể cả các chương trình liên kết đào tạo Sau đại học với các đối tác và nước ngoài).

2.  Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý chất lượng đào tạo Sau đại học; phối hợp với các Khoa quản lý chuyên ngành, Khoa chuyên môn, các Bộ môn trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học. Đối với công tác đào tạo Sau đại học, Ban đào tạo Sau đại học có nhiệm vụ như sau:

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh tuyển sinh Sau đại học hàng năm theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Gíao dục & Đào tạo.
 • Phối hợp với các Khoa đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo Sau đại học (thạc sĩ, bồi dưỡng Sau đại học, ...) cho các chuyên ngành đào tạo.
 • Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo Sau đại học.
 • Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và bồi dưỡng Sau đại học; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyển chọn đào tạo Sau đại học ở nước ngoài (nếu có).
 • Phối hợp với các khoa lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp Sau đại học của trường.
 • Phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng, tổ chức và quản lý các chương trình phối hợp đào tạo Sau đại học với nước ngoài, các đề án, dự án đào tạo Sau đại học sử dụng ngân sách nhà nước, thông tin về Sau đại học trong và ngoài nước.
 • Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định học vụ, qui trình liên quan đến đào tạo Sau đại học và trình Ban giám hiệu, Hội đồng Khoa học xem xét và góp ý. Trên cơ sở góp ý của Ban giám hiệu và Hội đồng Khoa học, Ban đào tạo Sau đại học trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế, quy định học vụ, qui trình liên quan đến đào tạo Sau đại học và kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.
 • Phối hợp với các bộ phận chức năng khác của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, qui trình này.
 • Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ Sau đại học. Chịu trách nhiệm thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành cho bậc Sau đại học.
 • Thực hiện công việc quản lý, bồi dưỡng Sau đại học: tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký môn học; lập danh sách lớp; lập lịch thi học kỳ; quản lý điểm thi, hồ sơ học tập của học viên; phối hợp với khoa quản lý chuyên ngành xét tư cách học viên được nhận đề tài, được bảo vệ luận văn thạc sĩ; trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, phân công phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành môn học; trình Hiệu trưởng ra quyết định tốt nghiệp cao học; lập hồ sơ cấp bằng thạc sĩ; tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng thạc sĩ do trường đào tạo; trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định những trường hợp bảo lưu kết quả tuyển sinh, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn thời gian học tập, cho thôi học; tham mưu Hiệu xem xét quyết định những vấn đề học vụ cao học quá thời hạn đào tạo.
 • Tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh Sau đại học.
 • Phối hợp với các đơn vị đề xuất điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên Sau đại học.
 • Cung cấp các thông tin liên quan đến đào tạo Sau đại học cho Ban Đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học.
 • Đề xuất với Ban giám hiệu chính sách sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo Sau đại học.
 • Quản lý hồ sơ gốc và danh sách học viên các hệ đào tạo Sau đại học.
 • Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng Sau đại học của Trường và của đối tác.