Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Sau Đại học

Số điện thoại: 0236 3.662.295

Nguyễn Thị Thu Phương

0979.217.276

Nguyễn Thị Lệ Thủy

0394.262.545