Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023.

Nay Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh đến toàn thể sinh viên (SV), học viên (HV) như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ: 02 ngày (từ ngày 02/9 - Thứ Sáu đến hết ngày 03/9/2022 - Thứ Bảy)

2. Thời gian học tập trở lại: Ngày 05/9/2022 - Thứ Hai.

3. Yêu cầu SV, HV: Chấp hành nghiêm Luật giao thông và pháp luật Nhà nước trong thời gian nghỉ lễ.

Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể SV, HV được biết và thực hiện.