Thông báo lịch học học kỳ I năm học 2018 - 2019 Thạc sĩ khóa 4_Lớp MBA17.1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 4 (2017-2019) – LỚP MBA17.1.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị sản xuất 3

Sáng + chiều 22 & 23/09/2018

Tối ngày 28/9/2018

Sáng + chiều 29 & 30/09/2018

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

* Địa điểm học tập:

Trường cao đẳng Công Thương TP.HCM, Chi nhánh Quảng Ngãi, QL24B, Thôn Liên Hiệp 2, P. Trương Quang Trọng, TT. Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30

         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45

 

Nơi nhận:                                                                               KHOA SAU ĐẠI HỌC

- Lưu: VT, SĐH                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                         TS. Bùi Văn Viễn

Từ khóa