Thông báo Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2019

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình thạc sĩ niên khóa 2018 - 2020;

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020;

Khoa Sau đại học thông báo đến học viên cao học niên khóa 2018 - 2020 thời gian tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh​, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Ngày 30/11/2019  và 01/12/2019
  2. Địa điểm: Phòng 320, Trường Đại học Đông Á, Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng. 
  • Lưu ý: Học viên theo dõi lịch bảo vệ chi tiết đã được thông báo.
  • Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Thu Phương - Giáo vụ khoa Sau đại học - ĐT: 0979.217276