Thông báo Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2019

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình thạc sĩ niên khóa 2018 - 2020;

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020;

Khoa Sau đại học thông báo đến học viên cao học niên khóa 2018 - 2020 thời gian tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh​, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Ngày 14 - 15/12/2019
  2. Địa điểm: Phòng 320, Trường Đại học Đông Á, Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng. 
  • Lưu ý: Học viên theo dõi lịch bảo vệ chi tiết đã được thông báo.
  • Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Thu Phương - Giáo vụ khoa Sau đại học - ĐT: 0979.217276