Thông báo - Lịch ôn thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

- Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; - Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Đông Á;

Thực hiện công văn số 1265 của Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng ngày 03/05/2021 về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19
Nay, Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 như sau:

MÔN

THỜI GIAN ÔN

GV ÔN THI

PHÒNG

1. Anh Văn

Sáng, chiều ngày 09/05/2021

ThS. Lê Thị Phương

Online

2. Quản trị học

Sáng, chiều ngày 15/05/2021

TS. Trần Ngọc Sơn

Online

3. Kinh tế vi mô

Sáng, chiều ngày 08/05/2021

TS. Trần Thị Bích Hạnh

Online

 

Do tình hình covid diễn biến phức tạp. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á thông báo chuyển lớp ôn tập sang hình thức học ôn online. 
Đề nghị các giảng viên và thí sinh thực hiện nghiêm túc lịch ôn thi theo thông báo này.