Quản trị kinh doanh

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Triết học 4
Tiếng Anh 2
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3
Thống kê kinh doanh 2
Kinh doanh quốc tế 2
Kinh tế lượng nâng cao 3
Quản trị nguồn nhân lực 3
Học kỳ 2 Tiếng Anh 3
Quản trị Marketing (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
Quản trị thương hiệu (có chuyên đề doanh nghiệp) 2
Quản trị tài chính (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
Quản trị chiến lược 3
Kế toán quản trị 2
Quản trị dự án (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
Năm 2 Học kỳ 3 Quản trị sản xuất (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
Quản trị chất lượng 3
Hành vi tổ chức 3
Quản trị chuỗi cung ứng 3
Quản trị rủi ro 3
Nghệ thuật lãnh đạo 3
Học kỳ 4 Luận văn 10