Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 8340101

1.  Mục tiêu đào tạo

  • Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cốt lõi đối với nhà quản trị kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định để đương đầu với các biến động trong quá trình hội nhập;
  • Nắm vững và biết cách cải tiến kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giám sát; đồng thời hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và suy luận có tính phê phán;
  • Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề về kinh doanh và quản lý, đặc biệt là những vấn đề về quản trị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế;
  • Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

2.  Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo toàn khóa: Từ 1.5 năm (3 học kỳ) đến 2 năm (4 học kỳ)

3.  Nội dung chương trình

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 66 tín chỉ (TC), gồm có 9 TC khối kiến thức chung và 57 TC kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, có lồng ghép 7 chuyên đề doanh nghiệp.

Mã học phần Học phần   Mã học phần Học phần
TQ_502 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh   TQ_513 Quản trị nguồn nhân lực
TQ_503 Kinh tế lượng nâng cao   TQ_514 Quản trị tài chính (có chuyên đề doanh nghiệp)
TQ_504 Quản trị Marketing (có chuyên đề doanh nghiệp)   TQ_515 Quản trị chất lượng
TQ_505 Thống kê kinh doanh (tự chọn)   TQ_516 Quản trị chuỗi cung ứng
TQ_506 Kinh doanh quốc tế (tự chọn)   TQ_517 Quản trị dự án (có chuyên đề doanh nghiệp)
TQ_507 Nghiên cứu marketing (có chuyên đề doanh nghiệp) (tự chọn)   TQ_518 Hành vi tổ chức
TQ_508 Đạo đức kinh doanh   TQ_519 Hệ thống thông tin quản lý
TQ_509 Quản trị thương hiệu (có chuyên đề doanh nghiệp) (tự chọn)   TQ_520 Chiến lược kinh doanh toàn cầu (có chuyên đề doanh nghiệp)
TQ_510 Kế toán quản trị (tự chọn)   TQ_521 Quản trị rủi ro
TQ_511 Quản trị sản xuất (có chuyên đề doanh nghiệp)   TQ_522 Nghệ thuật lãnh đạo
TQ_512 Quản trị chiến lược   TQ_523 Luận văn