Khảo sát hoạt động hỗ trợ trong Nhà trường năm học 2019-2020

Thực hiện Thông báo số 169/TB-ĐHĐA ngày 9/12/2019 về việc triển khai khảo sát mức độ hài lòng của CBGVNV, người học về các hoạt động hỗ trợ trong Nhà trường năm học 2019-2020, Phòng ĐBCL-TTGD-PC kính gửi đến quý SV, HV các lớp thực hiện khảo sát, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện: Từ 09/12/2019 - 20/01/2020.
2. Phương thức thực hiện:
- Đối với người học:
+ Đăng nhập website “sinhvien.donga.edu.vn” bằng ID và password.
+ Chọn “Khảo sát”.
+ Chọn “Khảo sát về các hoạt động hỗ trợ”.
+ Thực hiện khảo sát và chọn “Lưu”.