Thông báo lịch học trình độ Thạc sĩ khóa 5_Lớp MBA18.2

                           

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đà Nẵng, ngày 19 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 5 (2018-2020) – LỚP MBA18.2

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị Marketing (chuyển đổi)

2

Sáng; Chiều; Tối ngày 29/9/2018

Sáng; Chiều; Tối ngày 30/9/2018

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

* Địa điểm học tập:

       Trường Trung cấp ASEAN, 291 Đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

* Thời gian học tập trên lớp:

         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30

         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30

         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45

 

Nơi nhận:                                                                               KHOA SAU ĐẠI HỌC           

- Lưu: VT, SĐH                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                          TS. Bùi Văn Viễn

                  

 

Từ khóa