Thông báo lịch học trình độ Thạc sĩ khóa 5_Lớp MBA18.1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO LỊCH HỌC

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 5 (2018 - 2020) – LỚP MBA18.1

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

TT

TÊN HỌC PHẦN

Số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị nguồn nhân lực

3

Sáng + chiều 29/09/2018

Sáng + chiều 30/09/2018

Sáng  + chiều 6/10/2018

Sáng + chiều 7/10/2018

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

* Địa điểm học tập:

Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

* Thời gian học tập trên lớp:

 - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30

  - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30

 - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45

 

Nơi nhận:                                                                                KHOA SAU ĐẠI HỌC           

- Lưu: VT, SĐH                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                        TS. Bùi Văn Viễn

                                                                                                                 

Từ khóa