Thông báo đóng học phí học kỳ 3 lớp MBA 18.5

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Đông Á thông báo về việc đóng học phí học kỳ 3, lớp MBA 18.5, niên khóa 2018 - 2020. Học viên xem chi tiết thông báo tại đây.

Thông tin liên hệ: Hotline: Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy 0394.262.545