Cử nhân kinh doanh, kế toán (Các trường Đại học tại Hoa Kỳ và Canada)

  • Hoàn thành 02 năm học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang học tại một trong các trường đại học tại Hoa Kỳ hoặc Canada
  • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
  • Chương trình học tại trường Đại học Đông Á (năm 1) và Đại học Ngoại thương (năm 2)
TT Môn học Tín chỉ TT Môn học Tín chỉ
1 Kinh tế vi mô I 3 14 Kinh tế vi mô II 3
2 Toán học hữu hạn cho khoa học quản lý 1 3 15 Nhập môn tâm lý tổ chức 3
3 Giao tiếp trong kinh doanh I 3 16 Nhập môn xã hội học 3
4 Quản trị học 3 17 Nhập môn triết học phương tây 3
5 Kế toán tài chính 3 18 Đạo đức trong kinh doanh 3
6 Nguyên lý Marketing 3 19 Thống kê trong kinh doanh 3
7 Kinh tế vĩ mô I 3 20 Kinh tế vĩ mô II 3
8 Toán học cho khoa học quản lý 2 3 21 Khoa học quản lý 3
9 Nguyên lý tài chính 3 22 Nhập môn tâm lý tổ chức 3
10 Giao tiếp trong kinh doanh II 3 23 Toán kinh tế 3
11 Kế toán quản lý 3 24 Ứng dụng bảng tính 3
12 Hành vi tổ chức 3 25 Thống kê ứng dụng 3
13 Xác suất thống kê 3