Cử nhân Kinh doanh (Đại học Bedfordshire - Hoa Kỳ)

  • Cấp bằng: Cử nhân Kinh doanh
  • Thời gian: 4 năm
  • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Nội dung chương trình

Năm 1: Tại Việt Nam (Đại học Đông Á, Đà Nẵng)
TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên
1 Tiếng Anh cơ bản & ngữ pháp ĐH Ngoại thương/ ĐH Đông Á 6 Kỹ năng phát âm tiếng Anh ĐH Ngoại thương/ĐH Đông Á
2 Kỹ năng nghe tiếng Anh 7 Dự án
3 Kỹ năng nói tiếng Anh 8 Nhập môn Tài chính
4 Kỹ năng đọc tiếng Anh 9 Nhập môn Luật
5 Kỹ năng viết tiếng Anh 10 Nhập môn Kinh tế
Năm 2: Tại Việt Nam (Đại học Ngoại thương, Hà Nội)
TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên
11 Kinh tế học và Quản lý ĐH Ngoại thương 15 Nguyên lý Marketing ĐH Ngoại thương
12 Kế toán Tài chính trong Kinh doanh 16 Tài chính doanh nghiệp
13 Kỹ năng viết bài nghiên cứu 17 Quản trị Nguồn nhân lực
14 Các nguyên tắc Quản lý 18 Quản trị Dự án giản đơn
Năm 3: Tại Việt Nam (Đại học Ngoại thương, Hà Nội)
TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên
19 Kế toán Quản trị trong Kinh doanh ĐH Ngoại thương 23 Marketing ĐH Ngoại thương
20 Quản lý và phát triển nhân lực 24 Quản trị dự án
21 Kỹ năng nghiên cứu 25 Quản lý hệ thống quy trình và vận hành kinh doanh
22 Tư duy chiến lược 26 Tuần thực hành: định hướng nghề nghiệp
Năm 4: Tại Việt Nam (hoặc Anh Quốc)
TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên
27 Chiến lược & Sáng tạo ĐH Ngoại thương 30 Tài chính doanh nghiệp ĐH Ngoại thương
28 Luận án Kinh doanh 31 Tuần thực hành: Định hướng tương lai
29 Kỹ năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn