Thông báo về chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Anh nhằm đảm bảo một trong các điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh đã được phê duyệt năm 2015 của trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ Thạc sỹ của trường đại học Đông Á ngày 30 tháng 7 năm 2015;

Nay, Trường đại học Đông Á thông báo chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Anh nhằm đảm bảo một trong các điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ tại Trường đại học Đông Á kể từ kỳ thi tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Chứng chỉ tiếng Anh: B1 (khung Châu Âu)

2. Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 theo khung Châu Âu được công nhận:

  • Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • Trường Đại học Hà Nội;
  • Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;
  • Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;
  • Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Trung tâm SEAMEO RETRAC;
  • Trường Đại học Thái Nguyên;
  • Trường Đại học Cần Thơ;
  • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Trường Đại học Vinh.

3. Thời hạn công nhận chứng chỉ: 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày bảo vệ luận văn theo thông báo của Nhà trường.

Trân trọng thông báo./.